Escola Pins del Vallès

Activitats extraescolars


Les activitats extraescolars de l’escola Pins del Vallès estan gestionades i coordinades per PAIDOS i el seguiment del projecte es fa conjuntament entre AMPA, PAIDOS, i l’Equip Directiu del centre.


La proposta de Paidos vol anar més enllà de ser un servei d’activitats , pretén dotar al projecte d’extraescolars d’una organització global dins d’un marc conceptual i educatiu, que es fonamenta en els següents trets:


  • Organització presencial que facilita el contacte i la comunicació entre alumnes, familiars i especialistes.
  • Proposta d’activitats variada. Ofereix una àmplia oferta de propostes que compren aspectes creatius, expressius, formatius, lúdics o esportius. Les extraescolars pretenen donar resposta a les inquietuds de tots/es els nens i nenes, i ajuden al desenvolupament integral dels infants
  • Desenvolupament de les activitats extraescolars: segueix un itinerari al llarg dels cursos que comença amb una descoberta inicial o sensibilització, segueix amb un aprenentatge específic i, finalment, culmina amb la tecnificació. Al mateix temps, s’incideix en la formació integral de la persona ja que, a part dels aspectes tècnics, també es treballen els valors personals i de convivència amb el grup i l’entorn.
  • Gestió local de les activitats extraescolars amb l’objectiu de garantir la qualitat, continuïtat i estabilitat de la proposta, cercant vincles amb associacions que ens aportin el programa i personal de les activitats. Intentant promoure la xarxa associativa local.
  • Treball conjunt amb la comunitat educativa.
  • Seguiment d’un coordinador general de PAIDOS dels serveis extraescolars per supervisar tots els aspectes que a diari es deriven de la realització d’activitats (assistència de monitors i supervisió d’activitats, inici i final d’activitats, recollida dels nens/es, dies de pluja, utilització d’espais...)